Informatieavond 08 maart 2021 20:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • Stichting RTV Leiderdorp en Stichting Studio Leiderdorp hebben bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend om aangewezen te worden als lokale publieke media-instelling van gemeente Leiderdorp. Het is aan de raad om op 29 maart een gemotiveerd advies uit te brengen over welke aanvrager het beste de functie van lokale publieke media-instelling kan vervullen. De raad zal haar advies baseren op het advies van het college van B&W (objectieve beoordeling) en de informatie die de stichtingen aan de raad geven tijdens deze informatieavond. De stichtingen zullen een presentatie geven over hun organisatie en waarom zij van mening zijn de lokale omroep voor gemeente Leiderdorp te moeten worden. Na de presentaties is er gelegenheid voor de raadsleden om vragen te stellen.

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • 1.       De gemeentelijke adviescommissie:

  Na inwerkingtreding van de Omgevingswet dient het college in staat te zijn om aanvragen voor omgevingsvergunningen te kunnen beoordelen volgens de eisen van de Omgevingswet. Dit leidt tot een actiepunt dat opgenomen is in de lijst van minimale acties van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: het instellen van een gemeentelijke adviescommissie. Deze commissie heeft in ieder geval tot taak te adviseren over de aanvragen voor een ‘omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument’. Voor gemeenten met deze ‘gebouwde of aangelegde’ rijksmonumenten is het instellen van een gemeentelijke adviescommissie een wettelijke plicht die bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet op orde moet zijn. De gemeenteraad moet daar nog vóór het inwerkingtreden van de Omgevingswet een besluit over nemen. De Omgevingswet laat gemeenten de vrijheid om hun eigen adviesstelsel in te richten. Tijdens de informatieavond willen uw raad meenemen in de te maken keuzes van dit adviesstelsel.

   

  Er is een handreiking geschreven voor wie alvast meer wil weten over deze adviescommissie: https://hetoversticht.nl/actueel/nieuws/144/handreiking-gemeentelijke-adviescommissie

   

  2.       Delegatie:

  De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college. Het delegatiebesluit vormt een afzonderlijk besluit, dat geen deel uitmaakt van het omgevingsplan. Het delegatiebesluit geeft de reikwijdte van de bevoegdheid. Het bepaalt binnen welke grenzen en onder welke voorwaarden de bevoegdheid kan of moet worden uitgeoefend. Ook kan in het delegatiebesluit bepaald worden hoe het college uitvoering moet geven aan de gedelegeerde bevoegdheid. De mogelijkheid om delen van het omgevingsplan te delegeren, biedt ruimte voor toedeling van bevoegdheden op maat. Met delegatie kan de raad ervoor zorgen dat de uitvoering van het beleid bij het uitvoerende orgaan neergelegd wordt. Ook vanuit het oogpunt van efficiency en flexibiliteit kan delegatie wenselijk zijn. Tijdens de informatieavond willen we uw raad meenemen in de te maken keuzes ten aanzien van delegatie in 2 stappen: tijdens het omgevingsplan van rechtswege (korte termijn) en tijdens het (nog op te stellen) omgevingsplan (lange termijn).

  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =