Politiek Forum 29 februari 2016 20:00:00

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • 3.

  Mededelingen:

  geen documenten
  • Toekomstvisie Leidse Regio
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • De Rekenkamer heeft een onderzoek uitgevoerd naar de methodiek PMR, een methodiek gebaseerd op het gedachtengoed van projectmatig werken. Ter bespreking.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • De gemeenteraad heeft in 2012 het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp vastgesteld.Het Addendum Parkeerbeleidsplan zorgt voor actualisatie van dit Parkeerbeleidsplan op verschillende onderdelen. Ontwikkelingen en praktijkervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt zodat het parkeerbeleid van Leiderdorp waar nodig wordt verduidelijkt en/of aangevuld. Ter besluitvorming in de raad van 7 maart 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • De vraag aan de raad is voorliggend bestemmingsplan vast te stellen. Het plan maakt het mogelijk om op de locatie woningbouw te ontwikkelen. Het woningbouwplan past binnen de kader van de gebiedsvisie. Ter besluitvorming in de raad van 7 maart 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • Het samenwerkingsverband Holland Rijnland stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de herziene begroting Holland Rijnland 2016, voordat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 maart 2016 wordt vastgesteld. Ter besluitvorming in de raad van 7 maart 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • De Retailvisie Leidse regio 2025 is een coproductie van de partijen binnen Economie071. Doel van de visie is het maken van een toekomstbestendig wensbeeld voor de ontwikkeling en transformatie van winkelgebieden binnen de Leidse regio. De vraag aan de raad is de retailvisie vast te stellen. Ter besluitvorming in de raad van 7 maart 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • Om de maatschappelijke participatie en integratie van vergunninghouders te bevorderen is de vraag aan de raad:
  • De toename van de algemene uitkering met € 324.000,- ten behoeve van de dekking van de kosten voor de uitvoering van sociale diensttaken per extra uitkeringsgerechtigde als gevolg van de verhoogde instroom van vergunninghouders toe te voegen aan programma 2A.
  • Een totaalbedrag van € 168.000,- uit reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor de nieuwe aanpak van maatschappelijke participatie en integratie van vergunninghouders in 2016 t/m medio 2018 en toe te voegen aan programma 2 A.
  • De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen.
  Ter besluitvorming in de raad van 7 maart 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad in 2016 en 2017 een bedrag van € 158.400,- per jaar uit de reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen met als doel het aantal jongeren met een uitkering verminderen door jongeren intensief te begeleiden naar de arbeidsmarkt of terug te geleiden naar school. Ter besluitvorming in de raad van 7 maart 2016.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • 12.

  Rondvraag

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

 • 13.

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)