Presidium 16 juli 2019 20:30:00

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Reeds geagendeerd in Forum 2 september 2019
  • 1. Jaarverslag 2018 WMO adviesraad Leiderdorp (eerder geagendeerd Forum 24/6, toen uitgesteld)
  • 24.Samenwerking Leidse Regio brief aan GS PZH- brief van het college 190620 (op verzoek van de VVD)

  Verzoek is om schriftelijk aan te geven welke andere ingekomen stukken geagendeerd moeten worden.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het college biedt aan om de fractiewoordvoerders voor de Leidse Ring Noord de gelegenheid te bieden tot het bespreken van technische en andere vragen. Voorstel is dit te doen op maandag 23 september om 19:00 uur, voorafgaand aan het fractiespreekuur. Een week later, op 30 september, staat de eerste bespreking van dit onderwerp in het politiek forum gepland.
  Verzoek: gaat het presidium ermee akkoord hiervoor de fractiespecialisten uit te nodigen?
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Momenteel wordt de aanbesteding van het nieuwe RIS/BIS (Raadsinformatiesysteem en bestuurlijk informatiesysteem) voorbereid door een stuurgroep. Eerder heeft het presidium aangegeven dat ook raadsleden als ‘eindgebruiker’ bij de aanbesteding inbreng moeten hebben. De Stuurgroep stelt voor om in september een gezamenlijke klankbordgroep bijeen te brengen (één of twee sessies). Het voorstel is per gemeente 2 à 3 raadsleden zitting te laten nemen in deze klankbordgroep. De klankbordgroep levert inbreng voor het programma van eisen dat rond die tijd wordt opgesteld.
  Verzoek aan het presidium is om namen van raadsleden door te geven die geïnteresseerd zijn deelname aan deze klankbordgroep
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • A. Fractievergaderingen maandag 26 augustus (ipv 15 juli)
  Voor de fractievergaderingen op maandag 26 augustus zullen de gebruikelijke ruimten worden gereserveerd. Mochten fracties wegens vakantie die avond geen ruimte nodig hebben, dan graag doorgeven aan de griffie.

  B. Nazomer-BBQ 5 september: op donderdag 5 september staan we stil bij de start van het nieuwe politieke seizoen met een barbecue.

  C. 11 september regionale raden-bijeenkomst (bijlage)
  Op verzoek van de griffiers van Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten brengen we het concept-programma onder de aandacht voor een raadsledenbijeenkomst Leidse Regio op 11 september 2019. Voorstel is dat we de datum alvast reserveren op de raadskalender en inventariseren welke raadsleden uit Leiderdorp hierbij aanwezig kunnen zijn.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =