Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Raadsvraag 01 D66 over Meedoen, beantwoord 160111 - aanvullende vragen beantwoord
  Raadsvraag 09 LPL over komst asielzoekers 160208 beantwoord
  Raadsvraag 10 LPL brief RCL over gevolgen sportbeleid 160204 beantwoord
  Raadsvraag 11 LPL kosten nieuwe huisstijl beantwoord
  Raadsvraag 12 LPL overeenkomst COA beantwoord 160208 beantwoord
  Raadsvraag 13 VVD over bijeenkomst koning weiland 160209 beantwoord
  Raadsvraag 14 VVD stemlokalen referendum Oekraine160212 beantwoord
  Raadsvraag 15 D66 Verlichting brandgangen Leyhof 1602016 beantwoord
  Raadsvraag 16 LPL referendum Oekraine 160218 beantwoord
  Raadsvraag 17 LPL over raadsvraag 9 en 12 beantwoord
  Raadsvraag 18 GrL over voortgang en beleidswijziging wijkgericht werken beantwoord
  Raadsvraag 19 GrL begroting Holland Rijnland beantwoord
  Raadsvraag 20 GrL doelgroepenvervoer beantwoord
  Raadsvraag 21 GrL verkeerssituatie A4 beantwoord
  Raadsvraag 22 GrL noodopvang vluchtelingen ROC beantwoord
  Raadsvraag 23 GrL aanpak maatschappelijke participatie en integratie beantwoord
  Raadsvraag 24 GrL herziening parkeerbeleid beantwoord
  Raadsvraag 25 GrL Retailvisie Leidse regio 2025 beantwoord
  Raadsvraag 26 GrL toestand fietspad Engelendaal beantwoord
  Raadsvraag 27 GrL veiligheid vluchtelingenopvang beantwoord
  Raadsvraag 28 GrL wateroverlast Engelendaal beantwoord
  Raadsvraag 29 D66 digitale volwassenheid beantwoord
  Raadsvraag 30 GrL verkeerssituatie Vronkenlaan en Van der Marckstraat beantwoord
  Raadsvraag 31 VVD Stierenbrug beantwoord
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • • Toekomstvisie Leidse Regio stand van zaken
  • Holland Rijnland #Kracht15 stand van zaken
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de hand van de ambtelijke annotatie in het politiek forum of de raad.
  Via de onderstaande links treft u de stukken:
  • Stukken in PDF:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Agenda%20en%20stukken%20Algemeen%20Bestuur%20Holland%20Rijnland%2023-03-2016.pdf
  • Stukken in Word:
  https://dl.dropboxusercontent.com/u/24686599/Agenda%20en%20stukken%20in%20Word%20Algemeen%20Bestuur%20Holland%20Rijnland%2023-03-2016.pdf

  Deze stukken komen deze week ook op de website van Holland Rijnland: www.hollandrijnland.nl te staan
  Zoals u in de agenda kan lezen zal er zo spoedig mogelijk een nazending zijn voor agendapunt 08.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het samenwerkingsverband Holland Rijnland stelt de raad in de gelegenheid een zienswijze kenbaar te maken op de herziene begroting Holland Rijnland 2016, voordat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 23 maart 2016 wordt vastgesteld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Als gevolg van de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling gaat het aantal AB-leden voor Leiderdorp van drie naar twee. Vanaf het AB in maart 2016 geldt de nieuwe samenstelling. In bijgaande memo een voorstel.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De gemeenteraad heeft in 2012 het Parkeerbeleidsplan Leiderdorp vastgesteld.Het Addendum Parkeerbeleidsplan zorgt voor actualisatie van dit Parkeerbeleidsplan op verschillende onderdelen. Ontwikkelingen en praktijkervaringen van de afgelopen jaren zijn verwerkt zodat het parkeerbeleid van Leiderdorp waar nodig wordt verduidelijkt en/of aangevuld.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De vraag aan de raad is voorliggend bestemmingsplan vast te stellen. Het plan maakt het mogelijk om op de locatie woningbouw te ontwikkelen. Het woningbouwplan past binnen de kader van de gebiedsvisie.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • De Retailvisie Leidse regio 2025 is een coproductie van de partijen binnen Economie071. Doel van de visie is het maken van een toekomstbestendig wensbeeld voor de ontwikkeling en transformatie van winkelgebieden binnen de Leidse regio. De vraag aan de raad is de retailvisie vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Om de maatschappelijke participatie en integratie van vergunninghouders te bevorderen is de vraag aan de raad:
  • De toename van de algemene uitkering met € 324.000,- ten behoeve van de dekking van de kosten voor de uitvoering van sociale diensttaken per extra uitkeringsgerechtigde als gevolg van de verhoogde instroom van vergunninghouders toe te voegen aan programma 2A.
  • Een totaalbedrag van € 168.000,- uit reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen voor de nieuwe aanpak van maatschappelijke participatie en integratie van vergunninghouders in 2016 t/m medio 2018 en toe te voegen aan programma 2 A.
  • De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In dit voorstel is de vraag aan de raad in 2016 en 2017 een bedrag van € 158.400,- per jaar uit de reserve Sociaal Beleid beschikbaar te stellen met als doel het aantal jongeren met een uitkering verminderen door jongeren intensief te begeleiden naar de arbeidsmarkt of terug te geleiden naar school.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • In dit voorstel is de vraag aan de raad: de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in het kader van de Wob gericht aan de raad te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders om zo een efficiënte afhandeling van de verzoeken te bevorderen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Jaarlijks leggen de fracties verantwoording af over de besteding van het fractiegeld. De vraag aan de raad is de bedragen van de uitgaven vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de Langetermijnagenda: https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

  Toezeggingen waarvan de deadline aan de orde is:

  • Centrumpleinplan – stand van zaken?
  • Delegeren/mandateren bevoegdheid WOB-verzoek – stand van zaken?
  • Leidse Ring Noord – stand van zaken?
  vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =
 • vergroten verkleinen laden...

  Reacties:

  1+1 =

Downloaden audiofragment(en)