Instrumenten van de raad

Raadsvragen en technische vragen - meer informatie

Agendering

Een raadslid kan een voorstel doen om een onderwerp te agenderen of juist van de agenda af te voeren. Er zijn verschillende manieren om dat te doen. Een raadslid kan bij de vaststelling van de agenda van een vergadering een onderwerp agenderen. In de regel zal het aangevraagde onderwerp geagendeerd worden voor de eerstvolgende vergadering.  Het is ook mogelijk dat een raadslid of een fractie via het presidium (agendacommissie) het verzoek doet om een onderwerp te agenderen. Het verzoek wordt dan bij het presidium ingediend.

Amendement

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een voorgesteld besluit (bijvoorbeeld een verordening of de begroting). Er moet dus concreet worden aangegeven wat er in het voorstel veranderd moet worden. Voorbeeld: in artikel X van verordening Y wordt 'drie dagen' gewijzigd in 'een week. Of 'bepaling P' wordt geschrapt, daarvoor in de plaats komt 'bepaling Q'. Format amendement.

Initiatiefvoorstel

Raadsleden kunnen zelf een initiatiefvoorstel indienen bij de raad (artikel 147a Gemeentewet; artikel 35 Reglement van orde gemeenteraad Leiderdorp). Zie initiatiefvoorstellen indienen.

Inlichtingen (schriftelijke vragen)

Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde gemeenteraad Leiderdorp heeft ieder raadslid het recht schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De vragen worden kort en duidelijk geformuleerd en eventueel voorzien van een inleiding of toelichting. De vragen worden ingediend bij de griffie. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of de daarop volgende vergadering gegeven. Format inlichtingen.

Interpellatie

Een raadslid kan vragen om interpellatie tijdens de raadsvergadering (artikel 155, tweede lid, Gemeentewet; artikel 38 Reglement van orde gemeenteraad Leiderdorp). Het verzoek hiervoor moet tenminste 48 uur (behoudens in naar het oordeel van de voorzitter spoedeisende gevallen) voor de aanvang van de vergadering via de griffier bij de voorzitter worden ingediend. Het verzoek geeft een duidelijke omschrijving van het onderwerp en de te stellen vragen. De voorzitter meldt het veroek aan het college en aan de raad. Het verzoek tot agendering komt aan de orde bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering.

Motie

Een motie bevat geen concrete wijziging, maar een algemene uitspraak of wens (zie artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad Leiderdorp). Die uitspraak of wens kan gaan over een geagendeerd voorstel, maar ook over een onderwerp dat door een raadslid op de agenda is gezet. Vaak worden moties gebruikt om de raad conclusies te laten uitspreken aan het einde van een debat, om het college een verzoek mee te geven, of om het kader te bepalen van nog nader uit te werken beleid. Voorbeeld: de raad ….spreekt uit dat… Of: de raad.. verzoekt het college .. of roept het college op… Ook kan een verzoek aan de raad worden gedaan. In dat geval wordt in plaats van het college, de raad ingevuld. Een motie wordt ingediend bij de voorzitter via de griffier. De behandeling van de motie vindt dan plaats bij de behandeling van een voorstel/onderwerp naar aanleiding waarvan de motie is ingediend. Format motie.

Motie over een niet-geagendeerd onderwerp

Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een niet geagendeerd onderwerp (zie artikel 34, derde lid, Reglement van orde gemeenteraad Leiderdorp). Dan spreken we van een motie vreemd aan de orde van de dag. Het instrument is vooral bedoeld voor onderwerpen met een spoedeisend karakter. Deze moties worden daadwerkelijk ingediend bij de vaststelling van de agenda. Behandeling vindt in de regel plaats wanneer de overige onderwerpen behandeld zijn. De moties worden ingediend bij de voorzitter via de griffier.

Onderzoek

De raad kan onderzoek doen naar het door het college of de burgemeester gevoerde bestuur (Artikel 155a Gemeentewet). De raad stelt hiervoor een onderzoekscommissie in. De raad benoemt de voorzitter en de leden van de commissie uit zijn midden. De raad kan bepalen binnen welke termijn de commissie haar bevindingen en conclusies aan de raad rapporteert.

Voordat de gemeenteraad een onderzoek kan instellen, moet hij een verordening vaststellen.

Raadsvragen

Een raadslid kan middels het vragenrecht vragen met betrekking tot de actualiteit aan het college of de burgemeester stellen (artikel 39 Reglement van orde gemeenteraad Leiderdorp). De vragen moeten uiterlijk om 9.00 uur op de dinsdagvoorafgaand aan de raadsvergadering bij de griffier zijn ingediend. Beantwoording vindt schriftelijk of mondeling plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. De vragensteller kan in de raadsvergadering nadere inlichtingen vragen over het door de burgemeester of het college gegeven antwoord. Format raadsvragen.

Technische vragen

Voorafgaand aan een raadsvergadering of politiek forum kunnen raadsleden of burgerraadsleden technische vragen stellen ter verduidelijking van de voorliggende stukken. Om zorg te kunnen dragen voor een tijdige beantwoording is afgesproken dat technische vragen uiterlijk om 12.00 uur op de dinsdag voorafgaand aan de vergadering bij de griffier zijn ingediend. Format technische vragen.