VRAGEN EN ANTWOORDEN.pdf

VRAGEN EN ANTWOORDEN Raadsvraag: - een raadsvraag is een vraag voor de vragenronde in de raad met een politieke lading. het is eigenlijk een mondelinge vraag, maar door hem van te voren op schrift te zetten kan het college zich voorbereiden op het antwoord. raadsvragen die op dinsdag voor de raad om 12.00 uur gesteld zijn worden vrijdag voor de raad beantwoord. raadsvragen die na die tijd worden gesteld schuiven door naar de volgende raad. uitzonderingen zijn denkbaar als het om inspelen op actueel nieuws gaat. Technische vraag: - een technische vraag is een vraag naar feiten, zonder politieke lading. technische vragen die dinsdag om 12.00 uur voor een vergadering zijn gesteld worden vrijdag voor de vergadering beantwoord. vragen die na de deadline binnenkomen zet de griffie wel uit, met de mededeling aan de vragensteller dat beantwoording voor het weekend of de vergadering niet is gegarandeerd. Omdat ons systeem van vragen en antwoorden goed werkt wordt de derde mogelijkheid van vragen stellen vrijwel nooit gebruikt: Schriftelijke vragen - raadsleden dienen verzoeken tot inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet schriftelijk in bij de griffier. de griffier brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige raadsleden en het college of de burgemeester. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daaropvolgende vergadering gegeven. de gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering waarin de antwoorden zullen worden gegeven.