Rekenkamer

De functie van de Rekenkamer is het leveren van een bijdrage aan de controlerende taak van de raad. De taken en bevoegdheden van gemeentelijke Rekenkamers zijn bij wet geregeld. Gemeenten kunnen wel zelf de inrichting en werkwijze van de gemeentelijke Rekenkamer bepalen. De Rekenkamer doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid. Naast versterking van de controle, leidt dit tot een grotere transparantie voor de burgers. Omdat het instrument van de Rekenkamer zo belangrijk is, is het verplicht gesteld: vanaf januari 2006 dient elke gemeentelijke raad een Rekenkamer of Rekenkamerfunctie in het leven te hebben geroepen. Leiderdorp beschikt al vanaf eind 2000 over een eigen Rekenkamer. Leiderdorp heeft gekozen voor een onafhankelijke Rekenkamer.

Kenmerken van de Rekenkamer in Leiderdorp:

  • de Rekenkamer bestaat uit onafhankelijke leden, benoemd door de gemeenteraad
  • de Rekenkamer bepaalt zelf welke onderwerpen onderzocht worden, evenals de onderzoeksvraagstelling
  • onderzoeken worden (veelal) extern door een onafhankelijk bureau uitgevoerd
    kleine onderzoeken (een 'quick scan') worden soms wel door de Rekenkamer uitgevoerd
  • de Rekenkamer trekt conclusies en doet aanbevelingen aan het College van B&W en/of aan de Raad
  • de Rekenkamer doet in principe één onderzoek per jaar (soms twee waarvan één kleinere)
  • er wordt altijd 'hoor en wederhoor' toegepast
  • de Raad en/of het College neemt de aanbevelingen al dan niet over

De gemeenteraad buigt zich medio 2016 over de vraag hoe en in welke vorm de Rekenkamer voortgezet wordt. Voor inlichtingen kunt u terecht bij griffie@leiderdorp.nl

De onderzoeken van de Rekenkamer Leiderdorp