Raad 10 september 2012 20:15:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1

  Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 2

  Vaststellen agenda

  1 documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Mevrouw Tax van het CDA heeft te kennen gegeven ontslag te nemen als raadslid. De fractie van het CDA heeft volgens de volgorde op de kieslijst de heer van Jaarsveld benaderd en bereid gevonden als raadslid toe te treden. Teneinde tot toelating als lid van de raad te kunnen besluiten dienen de ingezonden geloofsbrieven te worden onderzocht.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De stukken van het Bestemmingsplan Oude Dorp zijn naar aanleiding van de commissie Ruimte van 28 augustus 2012 gewijzigd en in het ris geplaatst.
  De ingekomen zienswijzen mbt Bestemmingsplan Oude Dorp staan op de lijst van ingekomen stukken van de raad van 11 juni en digitaal beschikbaar via deze link:
  http://www.raadleiderdorp.nl/vergaderingen/Raad/2012/11-juni/21:00
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad in te stemmen met het uitvoeringsplan IVVP 2012 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag aan de raad is akkoord te gaan met de brief naar de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak om de gebreken in het besluit tot vaststelling van bestemmingsplan Nieuw-Centrum te herstellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag aan de raad is in te stemmen met deze wijzigingen in de begroting zodat het verwachte saldo weer actueel is.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad het beleidsplan vast te stellen. Met het vaststellen van het beleidsplan wordt beoogd de effectiviteit en efficiency van de gemeentelijke schuldhulpverlening te vergroten, tegen een achtergrond van een mogelijk
  toenemende hulpvraag en gelijkblijvende financiële middelen. Het betreft een wettelijke verplichting.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Actualisatie GR door aantal wijzigingen in verband met aanpassing aan de praktijk of betere toepasbaarheid. Besluitvorming in de raad van 10 september.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het nieuwe aanbestedingsbeleid is vastgesteld door alle Colleges van burgemeester en wethouders van de vier gemeenten van het samenwerkingsverband Servicepunt71 en door het bestuur van Servicepunt71 zelf voor de eigen organisatie. Na de intrekking van de Kadernota worden de beleidsregels voor Leiderdorp bekendgemaakt.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag aan de raad is deze aangepaste verordeningen vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 18

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten