Raad 27 maart 2017 20:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Vergaderstukken

Agenda

 • 1.

  Opening

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 3.

  Vragenronde

  4 documenten
  Raadsvraag 11 VVD Lid lAmaliaplein beantwoord
  Raadsvraag 13 VVD Slagerij Koningstraat beantwoord
  Raadsvraag 14 D66 Regionale sportvisie en schaats- en skeelervoorzieningen in de Leidse regio beantwoord
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 4.

  Mededelingen

  1 documenten
  • Voor het innemen van formele standpunten in het AB van de gemeenschappelijke regelingen waar ook raadsleden vertegenwoordigd zijn, vindt bespreking plaats aan de hand van de ambtelijke annotatie in de raad. Agenda en stukken via website HR
  https://hollandrijnland.nl/algemeen-bestuur-29-maart-2017/
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het verzoek aan de raad is akkoord te gaan met de ontwikkeling van 56 sociale huurwoningen op de locatie Brittenstein en deze ontwikkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is. Ook de beeldkwaliteitparagraaf voor deze ontwikkeling wordt voorgelegd.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad:
  - de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 vast te stellen, met als ambitie een CO2-neutralegemeente in 2050.
  - Voor de uitvoering van de Duurzaamheidsagenda 2017-2025 voor de jaren 2018, 2019 en 2020 jaarlijks € 160.000,= beschikbaar te stellen.
  - Het college de opdracht te geven de incidentele uitgaven in 2018, 2019 en 2020 mee te nemen bij de kadernota 2018.
  - In 2017 eenmalig een krediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor storting in het revolving fonds van SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten)t.b.v. het verstrekken van duurzaamheidsleningen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad het rapport "resultaten onderzoek toekomstscenario's afvalscheiding Leiderdorp" vast te stellen. Scenario 3b uit het rapport aan te wijzen als het voorkeursscenario en het college van B&W opdracht te geven scenario 3b uit te werken en te implementeren. De monitoringsgegevens 1 jaar na implementatie ter informatie aan de raad toesturen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag aan de raad is akkoord te gaan met verkoop van het A4/HSL informatiecentrum ten behoeve van de transformatie naar een recreatief transferium. Een voorbereidingskrediet van € 70.000,- beschikbaar te stellen ten behoeve van deze transformatie en de voorbereidingskosten te dekken uit de subsidiebijdrage van de Oude Rijnzone.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • De vraag aan de raad is € 197.445 (incl. BTW) aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de renovatie en herindeling van Kindcentrum De Voorhof en de extra kapitaallasten -€ 9.378 in jaar 1- vanaf 2018 voor 25 jaar in de gemeentebegroting op te nemen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het verzoek aan de raad is akkoord te gaan met de realisatie van een nieuwe loods- jongveestal en uitbreiding van de voedersilo’s bij boerderij De Valk (Achthovenerweg 41a/b) in afwijking van het geldende bestemmingsplan Polder Achthoven 2016 en deze ontwikkeling toe te voegen aan de categorie gevallen waarvoor een verklaring van geen bedenkingen van de raad niet vereist is.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • In dit voorstel is de vraag aan de raad:
  - De verantwoordingen van de raadsfracties over de besteding van het fractiegeld in 2016 voor kennisgeving aan te nemen.
  - Kennis te nemen van het verslag van de kascommissie over de afrekeningen van de fractiegelden in 2016.
  - De bedragen van de uitgaven door de raadsfracties in 2016 vast te stellen (conform de bijlage per fractie).
  - De hoogte van de terugvorderingen van ontvangen voorschotten vast te stellen.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Op 14 januari 2018 loopt de ambtstermijn van de burgemeester af. Om het herbenoemingsproces gestalte te kunnen geven stelt de raad een verordening vast en benoemt leden in een vertrouwenscommissie.
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • Het volledige overzicht van toezeggingen en moties is gepubliceerd in de Langetermijnagenda:
  • Toezegging 149: Plafondbedrag leges omgevingsvergunning actualisatie belastingverordeningen (Raad 161212: Het college komt binnen drie maanden terug op de vraag of er eventueel een gewijzigd voorstel moet komen en zal dit dan goed uitleggen en onderbouwen. Het college zal dan ook de grondslag opnieuw bekijken.)
  • Toezegging 2: naar aanleiding van bespreking in het Politiek Forum van 20 februari 2017 Windenergie n.a.v. Motie 117 Ruimtelijke Structuurvisie Memo Verkenning Windenergie in Leiderdorp d.d. 9 december 2016 heeft het college de toezegging gedaan voor het Forum van 27 maart 2017 een brief over een mogelijke vervolgstap aan de raad te sturen.

  https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 14.

  Ingekomen stukken

  16 documenten
  De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.
  N.B. wijzigingsvoorstellen voor 12.00 uur indienen bij de griffie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • N.B. wijzigingsvoorstellen voor 12.00 uur indienen bij de griffie
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

 • 16.

  Sluiting

  geen documenten
  vergroten verkleinen laden...

  Notities

Verwerken agendapunten

Downloaden audiofragment(en)